Ostatnio Na Forum
Logowanie

Polityka prywatno?ci

Portal openrouter.info stosuje pliki cookies ("ciasteczka") pozwalające na dostosowanie zawartości portalu do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących ciasteczek oznacza akceptację umieszczenia ich na urządzenia użytkownika. Zmianę ustawień pliku ciasteczek można wykonać zmieniając opcję w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Licencja

Wszystkie zawarte na portalu tre?ci publikowane s? w ramach licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs:

WOLNO:

 • kopiowa?
 • rozpowszechnia?
 • odtwarza?
 • wykonywa? utwr

NA WARUNKACH:

 • Uznanie autorstwa Utwr nale?y oznaczy? w sposb okre?lony przez Twrc? lub Licencjodawc?
 • U?ycie niekomercyjne Nie wolno u?ywa? tego utworu do celw komercyjnych.
 • Bez utworw zale?nych Nie wolno zmienia?, przekszta?ca? ani tworzy? nowych dzie? na podstawie tego utworu.

ZE ?WIADOMO?CI?, ?E:

 • Zrzeczenie Ka?dy z tych warunkw mo?e zosta? uchylony, je?li uzyska si? zezwolenie w?a?ciciela praw autorskich.
 • Public Domain Je?eli utwr lub jakiekolwiek jego elementy, zgodnie z prawem w?a?ciwym, nale?? do domeny publicznej, to licencja w ?aden sposb nie wp?ywa na ten status prawny.
 • Inne prawa Licencja nie wp?ywa w ?aden sposb na nast?puj?ce prawa:
  • Uprawnienia wynikaj?ce z dozwolonego u?ytku ani innych obowi?zuj?cych ogranicze? lub wyj?tkw prawa autorskiego.
  • Autorskie prawa osobiste autora
  • Ewentualne prawa osb trzecich do utworu lub sposobu wykorzystania utworu, takie jak prawo do wizerunku lub prawo do prywatno?ci

Uwaga W celu ponownego u?ycia utworu lub rozpowszechniania utworu nale?y wyja?ni? innym warunki licencji, na ktrej udost?pnia si? utwr.

 
Share
designed by digi-led.pl
góra
...Copyright © 2010-2013, Ekipa openrouter.info